• Uitnodiging ALV 23 september

 • Hierbij nodigt het Algemeen Bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering op

  Woensdag 23 september 2020

  Clubhuis “De Siggels”

  Aanvang: 20.00 uur

  NB: De Algemene ledenvergadering zal naast de openbare vergadering ook online te volgen zijn middels onze live webinar via MS Teams. Gebruik hiervoor onderstaande link. De stemming online zal via een chatfunctie verlopen. Hiervoor dient u uw achternaam in te vullen waardoor u voor of tegen kan stemmen. Op de livestream kan vanaf 19:45 uur worden ingelogd. In de bijlage vindt u de instructie van het streamen.   

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDczNTBjNWYtYTEzOS00NzIyLWE1OTYtZGM2MzE1MzZlOTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223a6abf80-b2cb-412e-a488-b7d656400300%22%2c%22Oid%22%3a%2286374ba0-7e8b-46c6-8352-31900b78a1d9%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

  Bijlage handleiding live stream

   

  AGENDA

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Ingekomen stukken
  3. Mededelingen; (stand van zaken Corona, NOW regeling en start Meerjaren beleid SVI)
  4. Inventarisatie rondvraag punten
  5. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 11 december 2019 *
  6. Benoeming/ vertrek bestuursleden**
  7. Samenwerking VSW Windesheim
  8. Begroting 2020/2021 ***
  9. Huldiging van jubilarissen
  10. Rondvraag
  11. Sluiting

  Vergeet bij binnenkomst niet aan onze verplichte registratieplicht te voldoen!

  Toevoegingen  nav de bovenstaande agendapunten zijn:

   *Agendapunt 5 notulen Algemene ledenvergadering 11 december 2019

  Bovenstaande notulen is vanaf 18 september 2020 op te vragen via secretaris@vvsvi.nl

  **Agendapunt 6 Benoeming en aftreden bestuursleden

  N.a.v het punt 6 benoeming; stelt Het Algemeen Bestuur voor tijdens de vergadering om Arjan Jansen te benoemen tot interim bestuurslid van het Algemeen Bestuur van de v.v. SVI.

  Erik Vredveld is eind juli 2020 als bestuurslid van v.v. SVI afgetreden.

  tegenkandidaten voor bovengenoemde positie kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij het Algemeen Bestuur:  secretaris@vvsvi.nl

  *** Agendapunt 8 Begroting

  N.a.v punt 8 De begroting is vanaf 18 september 2020 op te vragen via secretaris@vvsvi.nl

  Namens het Algemeen Bestuur,

  Patricia Nicolay, Secretaris. Algemeen Bestuur v.v. SVI