• Uitnodiging Voor de algemene ledenvergadering (voorjaarsvergadering)

   Beste leden,

  Hierbij nodigt het Algemeen Bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 17 juni 2019 in Clubhuis "De Siggels" Aanvang is om 19.30 uur. Zie hieronder de agenda. Wij hopen u hier te zien.

  AGENDA                                               

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Ingekomen stukken
  3. Mededelingen
  4. Inventarisatie rondvraagpunten
  5. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10 december 2018
  6. Bestuurlijke wisselingen
  7. Vaststellen contributie 2019-2020
  8. Vaststellen begroting 2019-2020
  9. Vacatures
  10. *Open discussie
  11. Huldigingen
  12. Rondvraag
  13. Sluiting   

  *Onderwerpen:

  • "Afkoopregeling verenigingswerk?"
  • "Commercie verenigingsverantwoordelijkheid?"
  • "Speerpunten nieuwe beleidsplan?"

  Ad agendapunt 5 en 8:

  Het Algemeen Bestuur heeft de conceptbegroting in haar vergadering vastgesteld en legt deze ter goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering.

  De conceptbegroting en de notulen ALV 10 december 2018 zijn vanaf 5 juni op te vragen bij bruce.bostelaar@outlook.com